Organisatie

Doel van Stichting KindvanAuti

Wat als je ouders je vergeten? Niet zien wat jij nodig hebt? Wat als dat vanaf je geboorte zo is? De kans bestaat dat je op een gegeven moment jezelf vergeet. Wat als je erachter komt dat je ouders dat niet doen uit onwil, maar omdat ze de noden van andere mensen (en dus ook van jou) niet kunnen zien. Ze voelen andere mensen niet aan. Bijvoorbeeld vanwege een autismespectrumstoornis.

Wat als je ouder bent en je hebt een autismespectrumstoornis? Je houd je baby in je handen en je vraagt je af wat je kind zal gaan merken van je autismespectrumstoornis. Aan wie vraag je dat?

Wat als je hulpverlener bent en je wilt meer weten over opgroeien in een gezin met autisme? Waar vind je bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen? Hoeveel mensen zijn er eigenlijk in Nederland van wie een ouder autisme heeft of beiden het hebben? Is dat wetenschappelijk onderzocht?

Volwassen kinderen van ouders met (vermoedelijk) autisme zijn een vergeten groep. Naar deze groep is nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan, de hulpverlening heeft nog geen diagnose-instrument en er is nog geen behandeling.

Stichting KindvanAuti zet zich in voor volwassen kinderen van ouders met (vermoedelijk) autisme. Het gaat in Nederland naar onze schatting om een groep van 100.000 tot 200.000 mensen.

Het doel volgens de statuten

  1. Het doel van de stichting is: het behartigen van belangen van, het geven van steun aan, het ontplooien van activiteiten voor niet-autistische (volwassen) kinderen van ouders met (vermoedelijk) autisme, het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, het geven van informatie en het bevorderen van empathisch en gelijkwaardig contact tussen lotgenoten en de bestuursleden onderling.
  2. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van gelegenheid tot lotgenotencontact.
  4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Gegevens

Stichting KindvanAuti
Vlindermeent 71
1218 CW Hilversum
bestuur@kindvanauti.nl

Kamer van Koophandelnummer: 73916145
RSIN: 8597.08.883
Bankrekeningnummer: NL75 TRIO 0379 6875 34

Stichting KindvanAuti is een stichting met ANBI-status

Bestuur

Freerk Teunissenvoorzitter (06 144 601 91)
Arco de Graaffpenningmeester
Diana Koenraadtsecretaris
Nan Wormmeesteralgemeen bestuurslid

Privacyreglement

Lees het privacyreglement van stichting KindvanAuti (PDF) als u wilt weten hoe stichting KindvanAuti met uw gegevens omgaat. Stichting KindvanAuti is er voor volwassen kinderen van ouders met (vermoedelijk) autisme. De stichting is er niet om data door te geven  of te verkopen aan derden. Verzamelen we data? Ja, als je een mail stuurt met je telefoonnummer en een bestuurslid of andere vrijwilliger van de stichting bewaart dat mailtje een dag om je terug te bellen, dan verzamelt de stichting volgens de letter van de wet al data. Stichting Kindvanauti houdt jouw belang in het oog.

Activiteiten

Om de doelen van de stichting te verwezenlijken ondernemen stichting KindvanAuti en de vrijwilligers onder meer de volgende activiteiten:

  • Stichting KindvanAuti onderhoudt een website (www.kindvanauti.nl) met informatie;
  • Lotgenotenbijeenkomsten waar volwassen kinderen van ouders met (vermoedelijk) autisme ervaringen delen;
  • Themabijeenkomsten waar lotgenoten bijeen komen om stil te staan bij specifieke thema’s.

Van een brugwandeling waar hulpverleners en ervaringsdeskundigen elkaar ontmoeten tot een spreekbeurt op de landelijke autismedag: stichting KindvanAuti onderneemt activiteiten die de doelstelling dichterbij brengen en die mensen bij elkaar brengen.

Beloningsbeleid

Stichting KindvanAuti kent geen beloningsbeleid. Alle activiteiten, zowel vanuit het bestuur als vanuit de werkgroepen worden door vrijwilligers uitgevoerd en die ontvangen daarvoor geen vergoeding. Kosten die voor de stichting worden gemaakt mogen gedeclareerd worden, in overleg met het bestuur.

Jaarverslagen

Beleid