Wie zijn wij?

Doel van Stichting KindvanAuti

Volwassen kinderen van ouders met (vermoedelijk) autisme zijn een vergeten groep. Stichting KindvanAuti zet zich in voor volwassen kinderen van ouders met (vermoedelijk) autisme. Het gaat in Nederland naar onze schatting om een groep van 100.000 tot 200.000 mensen.

Het doel volgens de statuten

  1. Het doel van de stichting is: het behartigen van belangen van, het geven van steun aan, het ontplooien van activiteiten voor niet-autistische (volwassen) kinderen van ouders met (vermoedelijk) autisme, het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, het geven van informatie en het bevorderen van empathisch en gelijkwaardig contact tussen lotgenoten en de bestuursleden onderling.
  2. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van gelegenheid tot lotgenotencontact.
  4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Gegevens

Stichting KindvanAuti
Ir. Kalffstraat 43
5617 BK Eindhoven
bestuur@kindvanauti.nl

Kamer van Koophandelnummer: 73916145
RSIN: 8597.08.883
Bankrekeningnummer: NL75 TRIO 0379 6875 34

Stichting KindvanAuti is een stichting met ANBI-status

Privacyreglement

Lees het privacyreglement van stichting KindvanAuti (PDF) als u wilt weten hoe stichting KindvanAuti met uw gegevens omgaat. Stichting Kindvanauti houdt jouw belang in het oog.

Activiteiten

Om de doelen van de stichting te verwezenlijken ondernemen stichting KindvanAuti en de vrijwilligers onder meer de volgende activiteiten:

  • Stichting KindvanAuti onderhoudt een website (www.kindvanauti.nl) met informatie;
  • Lotgenotenbijeenkomsten waar volwassen kinderen van ouders met (vermoedelijk) autisme ervaringen delen;
  • Themabijeenkomsten waar lotgenoten bijeen komen om stil te staan bij specifieke thema’s.

Stichting KindvanAuti onderneemt activiteiten die de doelstelling dichterbij brengen en die mensen bij elkaar brengen.

Beloningsbeleid

Stichting KindvanAuti kent geen beloningsbeleid. Alle activiteiten, zowel vanuit het bestuur als vanuit de werkgroepen worden door vrijwilligers uitgevoerd en die ontvangen daarvoor geen vergoeding.

Jaarverslagen

Beleid